Serviciul public și venituri suplimentare, ADEVERINTA VENITURI SUPLIMENTARE IN VEDEREA OBTINERII BURSEI – Primaria Jidvei

CNPP - Reguli cumul pensie cu alte venituri

Serviciul Impunere Constatare Control prin activitatea pe serviciul public și venituri suplimentare o desfăşoară, realizează aşezarea impozitelor şi taxelor locale, participând astfel la realizarea veniturilor bugetului local, prin date certe, pe baza cărora se vor putea estima veniturile fiscale ale bugetului local.

serviciul public și venituri suplimentare

De asemenea prin acţiunile de controlacest serviciu supravegheaza asupra modului în care contribuabilii, îşi respectă obligaţiile pe care le au faţă de bugetul local, în ceea ce priveşte calcularea, declararea şi virarea impozitelor şi taxelor locale în termen şi atrage venituri suplimentare la bugetul local. O alta activitate specifica serviciului Impunere Constatare Control este organizarea de actiuni de verificare a declaratiilor facute de contribuabilii, persoane fizice, in sensul depistarii neconcordantelor existente intre declaratiile facute si situatia din teren.

Bun venit pe site-ul Primariei Riu Sadului judetul Sibiu!

Actiunea se desfasoara pe zone, strazi, in asa fel incat sa se poata identifica si materia impozabila de orice natura teren, ocupare domeniu public, publicitatenedeclarate.

Totodata in cadrul serviciului se realizeaza confruntarea autorizaţiilor de construire emise de serviciul Sistematizare, Urbanism şi Amenajare a teritoriului, in perioada - cu baza de date a Directiei Finante Publice Locale, pentru identificarea imobilelor noi construite, care nu au fost declarate dupa expirarea termenului de valabilitate a autorizatiilor de construire.

Deficitul bugetar pe înțelesul tuturor

Persoanele juridice sunt verificate, pe baza unui program de control lunar, pentru identificarea bunurilor impozabile nedeclarate, a omisiunilor in valorile impozabile declarate. In urma verificarilor se stabilesc diferente intre valorile declarate si cele faptice acolo unde este cazulurmarindu-se si modul de aplicare a procentelor de impozitare la cladirile nereevaluate.

Account Options

Se organizeaza actiuni tematice privind reclama si publicitatea si ocuparea domeniului public. In cadrul acestor actiuni se identifica in teren bunuri impozabile firme montate, reclame, afise, precum si bunuri care ocupa domeniul public pentru care nu s-au achitat taxele cuvenite, in vederea taxarii.

De asemeneainspectorii din cadrul serviciului efectuează acţiuni de verificare a organizatorilor de spectacole precum si a localurilor unde se desfasoara actiuni de discoteca asa cum sunt definiti in Codul Fiscal.

In aceste actiuni se verifica modul de respectare a obligatiilor ce le revin acestor contribubaili, privind declarareaserviciul public și venituri suplimentare si varsarea la bugetul local a impozitului datorat. Şeful serviciului elaborează lunar programul de inspecţie fiscală, care cuprinde societăţile care vor fi supuse controlului fiscal în luna respectivă. Programul de control va fi avizat şi de către conducătorul unităţii.

În urma avizării programului de control se întocmesc Avizele de inspecţie fiscală, care se expediaza prin poştă, cu confirmare de primire.

PRIMARIA RIU SADULUI

Următoarea faza o reprezintă semnarea ordinelor de deplasare a inspectorilor, care sunt împuterniciţi pentru desfaşurarea inspecţiei fiscale în materie de impozite şi taxe locale. Serviciu impunere Constatare si Control gestioneaza un număr de Dintre acestea un numar de Elibereaza certificatele fiscale, necesare contribuabililor la diverse operatiuni pe care acestia le efectueaza.

Stabileşte şi răspunde de aplicarea masurilor legale ce se impun pentru respectarea disciplinei financiare şi bugetare, în scopul identificării şi sancţionării evaziunii fiscale şi atragerea de venituri suplimentare la bugetul local; 2.

Gestioneaza arhiva cu dosarele fiscale serviciul public și venituri suplimentare contribuabililor din municipiul Satu Mare atat opțiuni binare 1000 pe zi fizice cat si persoane juridice. Întocmeşte raportul de specialitate pentru adoptarea hotararilor de consiliu local care au impact asupra impozitelor si taxelor locale.

Atributii:

Inspectorii din cadrul serviciului impunere constatare control au urmatoarele atribuţii : Să efectueze impunerea, constatarea şi controlul potrivit actelor normative şi a normelor metodologice existente. Să-şi însuşească şi să aplice în consecinţă reglementarile în vigoare cu privire la impozitele şi taxele locale.

Sa verifice declaratiilelegalitatea acestora in functie de actele existente la dosarsa confrunte realitatea declaratiilor pentru stabilirea impozitului pe cladire si al impozitului pe teren cu situatia faptica din teren. Sa execute potrivit programului lunar al serviciuluiactiunile de control repartizate si inscrise in ordinele de deplasare.

serviciul public și venituri suplimentare

Sa consemneze constatarile proprii in actele de control intocmitebazandu-se pe date si fapte realeexacteraspunzand de calitatea controlului si de masurile luate operativ si de cele propuse a se luain care scop, la actele de control se ataseaza anexeprivind explicitarea constatarilor si a masurilor luate si dispuse privitoare la calcularea majorarilor de intarzierestabilirea sumelor suplimentare pe categorii de venituri ale bugetuluiexplicitarea bazelor de calcul dupa caz a unor amenzi contraventionaleprecum si oricaror documente in copie ce pot fi relevante pentru stabilirea corecta a impozitelor si taxelor locale datorate.

Sa prezinte toate materialele de control rapoarte de inspectie fiscala, procese-verbale de contraventienote de constatarenote unilaterale, note de prezentaredupa caz la termenele stabilite pentru terminarea controlului in cauza conform declaratiilorsi sa intocmeasca operativ la si dupa depunere, proiectele de valorificre pe tipuri de documente proiect pivind solutionarea : contestatiilor, continand punctul de vedere al organului de control privind solutionarea contestatiilor Sa asigure intocmirea oportuna a fisei cu rezultatele controluluimaterial de documentatiepivind platile operative pe materii fiscale, instrumentate la control si oice alte informari si materiale solicitate prin conducera serviciului si a directiei din care face parte.

Sa ia, sau sa propuna organelor competentepotrivit legii in timpul si ca urmarea controlului, toate masurile corespunzatoare pentru stopareacorectarea si prevenirea abaterilor constatate si inscrise in actele de control.

Sa discute pe parcursul efectuarii controalelor cu factorii de conducere si responsabilii controlati de la agentii economici sau cu expertulconsilierul acestora desemnatdupa caztoate constatarile si masurile luate sau propuse a se lua, in cadrul unor termene precise si cu responsabilitati ; inserarea, dupa caz, a eventualelor obiectiuni formulate in timpul controlului de catre agentul economicla actul de control, in care se va raspunde operativ.

serviciul public și venituri suplimentare

Sa solicite contribuabililor toate informatiile justificative sau explicative referitoare la declaratii sau alte documente supuse controlului. Sa uzeze potrivit naturii controlului, a tematicilor de control, de toate drepturile pentru exercitarea atributiilor ce îi revin potrivit legislatiei in vigoare, in care sunt stipulate obligatii de exercitarea controlului potrivit competentelor exprese abilitate prin lege.

serviciul public și venituri suplimentare

Sa execute orice alte sarcini de serviciu primite direct din partea sefului de serviciu si a conducerii. Sa dea dovada de conduita ireprosabila disciplinara si de pregatire profesionala, atat la agentul economic controlat ,cat si la sediul directiei, incadrandu-se in programul de lucru al acestora. Sa anunte telefonic D. Sa raspunda cu promptitudine la solicitarile sefului de serviciu si ale conducerii directieipe parcursul delegatieiin conditiile suplimentarii unor obiective de control sau a unor intreruperi determinate de inceperea unor noi actiuni dispuse de D.

Satu Mare. Sa utilizeze pe durata deplasarilor la agentii economici repartizati conform programelor lunare de activitate, intreg fondul de timp disponibilpentru control si incheierea actelor la agentul controlat.

Traducere "veniturilor totale" în engleză

Sa pastreze secretul de serviciu si sa nu furnizeze date si informatii persoanelor interesatedin afara institutiei. Sa identifice toate imobilele neimpozitate si sa ia masurile necesare pentru impunerea acestor imobile, pe strazile pe care le are repartizate, potrivit anexei. Sa verifice si sa gestioneze dosarele fiscale ale persoanelor juridice, care i-au fost repartizatepotrivit anexei. Relaţiile de colaborare În vederea bunei desfasurari a activitatii in cadrul compartimentului Impunere, Constatare, Control şi în vederea realizării scopului propus de Codul de Procedură Fiscală se impune colaborarea şi cu alte compartimente, servicii, autorităţi publice, instituţii publice şi de interes public, centrale şi locale, precum şi cu serviciile descentralizate ale autorităţilor publice centrale.

O colaborare importantă o are compartimentul Impunere, Constatare, Control cu contribuabilul, astfel, conform art.

Îndrumarea se face fie ca urmare a solicitării contribuabililor, fie din iniţiativa organului fiscal". Serviciile descentralizate, instituţiile publice sau de interes public cu care colaborează compartimentul nostru sunt: -Consiliul Local Satu Mare, cu care colaborăm în vederea elaborări Hotărârii de Consiliu Local, în ceea ce priveşte impozitele şi taxele locale. Conform art. Cu ajutorul datelor furnizate de Serviciul Sistematizări compartimentul nostru poate urmării scoaterea din evidenţele noastre a imobilelor care au fost demolate, luarea în evidenţă a imobilelor nou construite, precum şi impunerea corectă a imobilelor care au suferit modificări în ceea ce priveşte baza de impozitare.

Deasemenea, conform pct.

Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Utilarticole